Glasurit 1109-1503/3 Baranek antyodpryskowy i ochronny do podwozia, szary