Baranek antyodpryskowy i ochronny do podwozia, szary